Monday, April 23, 2018

யான் கவிஞனல்லன் குவிஞன்:


💚💛💜💚💛💜💚💛💜💚💛💜
வசியம் செய்யப்பட்ட
வார்த்தைகள் நடுவில்,

படர்ந்த விசும்பில்,

ஒளிந்தொலிக்கும்
உட்பொருள் தன்னை

உணரக்குவிந்து
மெனக்கெடும் உயிரி யாம்!

எமக்குத் தொழில்
கவியல; குவியல்!

எத்தையுணர்வதால்
புதைபொருள் ஒன்றின் பூடகமுடைந்து பூமி திறக்குமோ,

அத்தையுணர்ந்து வித்தை செய்தல், வீரியமூட்டலே சீரிய யெம்பணி!

பழுதுள விதையென
பல்லோர் தள்ளிய

வெள்ளியைத் தாங்கித் தங்கமாக்குதல்!

தக்கார் பற்றி தரணி மேம்படத் தகுதியாக்குதல்!

கல்லெனக் கருதிய வல்லினமொன்றை
சில்லுகள் நீக்கி சிற்பமாக்கிடும் சீர்பணி இஃதாம்!

மொழிவழி நுழைந்து
வழிவழி செய்தொரு
போக்கிடம் குறிப்பதெம் தலைப்பணியெனினும்,

மொழியறு மோனைத் தவத்திடமிருந்தே

அவ்வொலியறு ஓரொலி ஒருமையில் குவிந்து

ஓமென்றிருக்கும் இருப்பையறிந்தவம்!

ஆதலால், இன்றல,
என்றுமே,

பிறவிகள் தோறுமாய்
யாமொரு குவிஞனாம்!

-யோஜென் பால்கி
(Yozenbalki)
தமிழ்நில உள இயல் கலைஞன்
💚💛💜💚💛💜💚💛💜💚💛💜

Never Hide Your Visit to a Psychologist


The people are still in the primitive age to accept the psychical dis-ease we all commonly confront with. When it comes to physical illness they even get pride to boast about a rare disease they recently had! 

But no one wants to express the psychological setback that everyone gets at some point of time in our life.
Not only of one's psychological issue, but they never come forward to reveal it, even on those solutions they had or the doctors/psychologists they consulted to cure it.

As a psychologist, me, doing services for more than 25+ years in the field, I rarely found a participant of one in hundred who openly & willingly say others about the psy issues evolved or at least about the psychologist who just had cured that mental illness ever!!

(Think about the gratitude of Bill Gates who openly declares his visit to a particular 'unknown psychologist', who only diverted his path)

Just like any other physical illnesses, we all shall consider the mind related illnesses as quiet a common one, for at least to guide others to give them the wellness of mind. Hiding the health information to others is a sin, that will return back like a "boomerang" in this life time only.

Though, the psychologists never expect any gratitude/reference from those participants, the destiny engraves the script of the selfish people without fail.

As Periyar EVR used to say, " It is always the duty of the beneficiaries to show their gratitude. A public servant shall not expect any gratitude, that is mean and petty mindedness only".

However, one thing worth considering is, when one guy closes the door for others to worship the truth, the universal energy shut him the whole possibilities for sure.
The givers are more and more offered by.
Be it money, time, energy or information. The more you are useful to humanity the more you will be blessed with. That's it and nothing more!

Yozenbalki
Senior Counseling Psychologist, 

Wednesday, April 11, 2018

Mind is One & Can it be Mended?

Without the assistance or guidance of one's mind no improvement is ever possible. No physical fitness or beauty can offer one, the desired life in any country, if one's mind is crippled & incapable to compete with the fellow beings. 

Mind gives the fame, money or power to every human personality. Physical illness may not stop one's growth in materialistic world. But, the illness in mind causes one, the ultimate blockage in his/her step by step developments. 

When a man/woman have been affected psychologically for some reason known or unknown it is, his/her total efficiency is suddenly/gradually lost, where his/her ability to concentrate & execute a plan fails miserably. Thereby he/she loses control over the life and its destiny.

Good news is, one can regain his/her paradise lost & get back the dynamic young mind once again. 

Psychology is an ocean of vastness and to sail in it, the pilot needs a lot of courage & experience in voyage. The voyage from known to unknown, the tangible to intangible & from words to wordless world of intuition and feelings. 

With the help & guidance of a genius psychologists or a master of practicality one can become normal again and even go high in the sky, than ever in the past graph sheet !! 

(This write-up also would be meaningful only for those who have attained "that height" in the past in his education/career and fallen down suddenly/gradually to reach a minus level in the present)

-Yozenbalki 

Tuesday, April 3, 2018

"My Brain Is My Enemy": Suicidal Note


A News TV channel Anchor in Hyderabad, Radhika Reddy, 36, jumps off her 5th floor apartment & leaving a suicide note, police said.

"My Brain Is My Enemy," Wrote Hyderabad TV Anchor, and that suicide note found by police in Radhika Reddy's bag which said that she was depressed.

She lived with her 14-year-old son since her divorce six months ago and living in
the 5th floor of her apartment building in the Moosapet area Hyderabad.

A case has been filed and an investigation is on now.
************************
What's our roll to stop such suicides?

These kind of suicidal tendencies are steadily rising in our modern era due to several changing life-style & increasing work pressure in various working segments in the global village.

We people and leaders generally give more importance to our physical health than the normal mental health. Physical ailments are at least visible notable and treatable, whereas the psychical trauma is never visible to any other person than the affected one only.

One can live with his/her physical pain for any number of years but not so with the psychological depression or the stressful mind beyond a threshold.

So, the friends, relatives & colleagues only should take care of each other when someone seems depressed or not able to laugh for a significant period. Do talk to the people who are in need and just kindle them to share their perturing issues & allow them to unburden their inner pain, though not you have any solution for that.

Even if, your presence can make him/her comfortable to vent out him/her dumped feeling out, you are just won in saving a soul. Never be hurry to avoid saying an Hello to your fellow beings ever.

Be loving and little compassionate towards your daily meeting people at least. Thereby, do realise that you could have saved an efficient woman anchor like Radhika Reddy from such untimely demise that may question your very consciousness till your last breath.

Our physical portal stand in the strength of our Inner Mind Only. So, free your brain from all kinds of cluttered thoughts and irrational fear about the imaginary future. Likewise, you please do unto others too, to bring out their “brain-slavery” imposed from outside/within.

A normal "Hello" and a compassionate little listening can save many of your friends and acquaintances without even spending your one penny in the pocket.

Let us try to stop such untimely departures.

Lot of Blessings

Yozenbalki
Senior Psychologist & Therapist,
Chennai, South India.
www.yozenmind.com

Sunday, April 1, 2018

இதுதான் "திராவிடம்"


திராவிட மெதுவென
திரிபுகள் செய்வதேன்?

தீரா நோயெனும்
ஆரிய வேற்றவர்

கெடுமதி சூழ்ச்சியை
உடைத்தெறி படைக்கலன்

கூரறி வாளர்கள்
கூடிய கழகமும்

தமிழுணர் ஆர்வலர்
தாங்கிய குழுமமும்

ஓங்கிவளர்ந்திடு
உள்ளமே திராவிடம்!

பகைவன் பயப்படும்
சொல்நம் ஆயுதம்!

ஆரியம் அஞ்சிடும்
ஆட்கள்நம் தலைவராம்!

குறுகிய வாத்தென
குருட்டு வாதமும்

விழைபடு பொருள்தரு
பீழைப் பிறவியர்

தரைவழி அளவினால்
வரைசெயும் பூமிப்

பரப்பினால் விளைவது
திராவிட மல்லடா!

அதுநரிகள் பேசிடும்
நயவஞ்சகம் அறி!

சூழ்ச்சியை சூழ்ச்சியால்
சூழ்வதே வாழ்வியல்!

எதுதான் திராவிடம்
என்றுனைக் கேட்டால்

ஆதிக்கவாதியின்
அடிப்படைத் தகர்த்தே

உழைக்கும் மக்களின்
உரிமை உணர்த்தும்

அரிய கருப்பொருள்
"திராவிடம்" என்றறை!

ஆரிய எதிர்நிலை
"திராவிடர்" எழுகவே!

-யோஜென் பால்கி